جدول مقایسه ما بین ورق کامپوزیت، آلومینیوم و استیل
نوع ورق کامپوزیت آلومینیوم استیل
وزن

4mm: 5.48 kg/m2

3mm: 8.0 kg/m2

1.5mm: 11.47 kg/m2

میزان هموار بودن خیلی صاف ناصاف ناصاف
عایق گرمایی بهترین ضعیف ضعیف
عایق صوتی

25 Db(دسیبل)

15 Db(دسیبل)

5 Db(دسیبل)

واکنش در برابر انعکاس صوت کم متوسط بالا
ثبات رنگ بهترین بی ثبات بی ثبات
کیفیت رنگ یکدست صاف و هموار ناصاف ناصاف
مقاومت در برابر عوامل جوی خوب خوب خوب
مقاومت در برابر آتش خوب خوب خوب
طرز ساخت آسان سخت سخت
حمل و نقل سریع کند کند
قیمت کل مقرون به صرفه قیمت متوسط گران
نگهداری و محافظت آسان آسان آسان
نصب سریع کند کند
خصوصیات فیزیکی
مورد آزمایش استاندارد ضخامت واحد
6mm 4mm 3mm

1/2

1/37 1/52
چگالی ASTM D 792 g/cm2
وزن 7/34 5/48 4/55 Kg/cm2
انبساط طولی ASTM D 696 25 24 22 10-6/C
رسانش گرمایی ASTM C 518 0/15 – 0/19 W/m.k
درجه حرارت لازم برای تغییر شکل گرمایی ASTM D 648 113 C
عایق صوتی ASTM E 413 27 26 24 db

————————————————————————

خصوصیات فنی
مورد آزمایش استاندارد 6mm 4mm 3mm واحد
مقاومت در برابر کشش ASTM D 638 38/2 48 45/8 mpa
مقاومت در برابر فشار ASTM D 638 30/4 44/2 43/4 mpa
میزان انبساط ASTM D 638 17 14 12 %
ضریب عرضی ASTM C 393 2/8 4/2 3/2 mpa/104
مقاومت در برابر ضربه ASTM D 732 2120 1670 1320 Kg

————————————————————————

اثر فشار باد نسبت به ابعاد ورق
نمودار های پایین بیانگر حداکثر طول مجاز ورق 4 و 6 میلیمتر ضخامت بر اساس میزان معین فشار باد و عرض ورق می باشد.

————————————————————————

مقایسه ضخامت و وزن بر اساس استحکام یکسان

————————————————————————

ترکیب محصول